About                      
Anna Hoóz: sleep happens

curated by: Mia Milgrom, Natálie Kubíková

ENG// 
Garage Gallery presents the work of an emerging Hungarian artist Anna Hoóz, whose residency was supported by an exchange residency programme with Budapest Gallery.


Anna Hoóz (*1991) is a multimedia artist based in Budapest, Hungary. In her works she plays with the imaginativeness of digital forms. The exhibition "sleep happens", a part of her series “Flatlines”, is a non-linear, dreamlike story in which Anna blurs historical themes and revives old myths. Formally, she is inspired by relief textures, which are then translated into two-dimensional forms on fine satin fabrics or rough sails. Here we can observe a strongly aesthetic fragmentation of realistic, visually exaggerated objects and their digital environments.


Central to the exhibition is a large image with a symbolic motif that continues to expand within the themes of the smaller fabric formats placed on the walls. There is an important aspect of playing with different sizes and details. The glass objects are filled with liquids and small format fabric prints, everything is carefully placed in order to enhance the reflections and transparency of the materials. The fragmentary narrative, inspired by ancient myths and stories of the underworld, unfolds across an aesthetic landscape that feels fragile and rigid at the same time, as if with the wrong movement everything might come falling down, shattering like a mirror.


The dream-like worlds of Anna Hoóz function as a surreal navigation system, offering clues and patchy maps. Hoóz is introducing a new, reality-producing dimension as a signifier of the subconscious. The exhibited objects suggest a crossing of the dream state and reality. The tactility and familiarity allow a margarita glass to become a column and a lamp shade to turn into a small pool. All things appear different until you fall asleep.


CZ// 
Garage Gallery představuje práci začínající maďarské umělkyně Anny Hoóz, jejíž rezidenční pobyt byl podpořen rezidenčním výměnným programem s Budapest Gallery..


Intermediální umělkyně Anna Hoóz (*1991) žije a pracuje v Budapešti. Ve svých pracech si pohrává s imaginativností digitálních forem. Výstava “sleep happens”, která je součástí série “Flatlines”, je nelineárním, snovým příběhem, ve kterém Anna rozmělňuje historické náměty a oživuje staré báje. Formálně se inspiruje reliéfními texturami, které jsou následně převáděny do dvourozměrné podoby na jemných saténových látkách či hrubých plachtách. Můžeme zde pozorovat silně estetickou fragmentaci realistických, vizuálně nadnesených objektů a digitálních enviromentů.


Uprostřed výstavy se nachází velký centrální obraz, jehož motiv se nadále rozrůstá v rámci námětů na malých látkových formátech, umístěných po stranách stěn. Je zde důležitá hra s velikostí a detailem. Příkladem jsou skleněné objekty naplněné tekutinou, malé formáty látkových tisků i hra s odlesky a průhledností materiálu.

Úlomkovité vyprávění, inspirované starověkými mýty a příběhy z podsvětí, se odvíjí napříč estetickou krajinou, která působí křehce a zároveň strnule, jako by se v jakýkoliv okamžik mohlo vše zřítit a roztříštit jako zrcadlo.


Snové světy Anny Hoóz fungují jako surreálný navigační systém, který nabízí vodítka a nesourodé mapy. Hoóz ukazuje novou dimenzi, ve které se podvědomé krajiny přetvářejí ve skutečnost. Vystavené objekty naznačují křížení snového stavu a reality. Hmatatelnost a důvěrná známost umožňují, aby se sklenice na margaritu stala podpírajícím sloupem a stínidlo lampy se proměnilo v malý bazén. Všechny věci se zdají být jiné, dokud neusnete.www.flat-lines.com


photos by:
graphic design: Selmecikockajusko