About                      
Kind of Like Spitting

curated by: Nik Timková
artists: Adrian Altmann, Jakub Hošek, Vladimír Skrepl
26.8. - 24.9. 2020

ENG/ No longer human, nothing to counteract or compensate for, because there is nothing at all, period. Black emptiness and yet awareness of the nothingness. Being awake in the sleep, somehow. No visions, no ideas.

i had no idea what to say so i ignored it  
(eyes closed)

Let’s meet at the same time everyday. Do you know what I mean? Politics, it’s also who I am in relation to you. Who we are in the way we can see each other in relation to the others. The ways of days unknown. Truth is nobody was going to paint anything for this show. Half dry brushes. Same level, and we are, if not the same it’s so close. Creating love poems to barricades built to resist sucking systems. Unlikely creations. Enemies by day, lovers by night. And if we are all here then, we are also probably all special art rebels anyway, so let’s be special art rebels together. Let’s meet at the same time everyday. To fit in with it, as needed. Angel cum clean. Empty removes from emptiness. The pure aesthetic is magic, and magic is a pseudo illusion of getting something from nothing. Not wrong, but feelings. Let’s break all the spells that keep us asleep to our own power.

always feels the same
(eyes open)

Nudity in ocean water had led to some men having had their uncovered genitals stung by jellyfish. Fantasia. Apocalypse means unveiling things not previously known and which could not be known apart from the unveiling. Like, having a spiritual experience and deciding to get sober, getting called out and realising your perspective is built on thin ice, learning that someone you trusted isn’t who you’d imagined them to be, the violence of colonisation and its world-ending of indigenous people’s relationship to their land ways of life, waking up to your own narcissism or abusiveness and needing to rebuild, becoming aware of participation in systems of supremacy founded on lies and propaganda. For those who patiently endure: World is a fuck.


CZ/ Už ne člověkem, bez čehokoli a kohokoli dalšího, co bychom mohli potlačit nebo kompenzovat, protože už zkrátka není co, tečka. Černá prázdnota a přesto uvědomování si nicoty. Do jisté míry bdělost ve spánku. Žádné vize, žádné myšlenky.

nevěděla jsem, co říct, tak jsem to ignorovala
(oči jsou zavřené)

Pojďme se potkávat, každý den, ve stejný čas. Víš co myslím? Politika, to je také to, co jsem já ve vztahu k tobě. Kdo jsme, vzhledem k tomu, jak se navzájem vidíme v očích ostatních. Způsoby dní - neznáme. Pravdou je, že se nikdo nechystal pro tuto show malovat. Štětce napůl vyschlé. Stejně tak i my, a jestli na tom nejsme stejně, tak k tomu nemáme daleko. Skládáme zamilované básně pro barikády proti vysávajicímu systému. Něco vytvářet? To těžko. Enemies by day, lovers by night. Stejně, pokud tu všichni nyní jsme, potom jsme pravděpodobně všichni výjimeční art rebels, tak pojďme jimi být spolu. Pojďme se potkávat, každý den, stejný čas. Abychom všichni někam zapadli, jak je třeba. Angel cum clean. Prázdno se oddělí od prázdnoty. Čistá krása je magie a tato magie je pseudoiluzí získávání něčeho z ničeho. Žádné chyby, pouze pocity. Pojďme zlomit všechny kletby, které uspávají naši vlastní sílu.

pořád to samé dokola
(oči jsou otevřené)

Obnažení ve vodách oceánu vedlo k tomu, že odkryté genitálie některých mužů byly popáleny medúzami. Fantazie. Apokalypsa je odhalování dosud neznámých věcí, které bychom nepoznali jinak. Je to jako prožít spirituální zážitek a rozhodnout se zůstat střízlivý, přijít na zavolání a uvědomit si, že tvůj pohled na věc je tenký jako led, pochopit, že někdo, komu jsi věřil, není takový, jakého sis ho představoval, násilnost kolonizace a jí způsobený konec světa vzniklého životním stylem domorodců, probudit se do vlastního narcismu nebo surovosti a potřeba vše vybudovat znova, otevřít oči a uvědomit si účast v systémech založených na nadvládě lží a propagandy. Pro ty, kteří trpělivě přežívají: World is a fuck.photos by: Jakub Hájek
graphic design: Matěj Martinec, Matúš Buranovský